Vesti/Edukacija
people who join the Avala Youth Cooperative
August 3, 2019

Omladinska zadruga

Оmladinska zadruga je specifičan oblik netržišnog i neprofitnog privređivanja stimulisan poreskim olakšicama, radi izvršenja ekonomske, socijalne i vaspitne uloge za studente, đake i nezaposlenu omladinu. Zadruga obezbeđuje zadrugarima odgovarajuću pravnu i socijalnu sigurnost za vreme radnog angažovanja, odgovarajuće uslove za rad i zaštitu na radu, kao i sticanje radnih navika i praktičnih znanja potrebnih za stalno zaposlenje. Omladinska zadruga predstavlja način na koji se zadrugarima obezbeđuje da za potrebe poslodavaca, obavljaju povremene i slične poslove za koje se ne zasniva radni odnos, već se stiču sredstava za zadovoljavanje osnovnih, socijalnih, kulturnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba zadrugara.

Uslovi i način sticanja statusa zadrugara

Zadrugar može biti student, učenik i nezaposleno lice od 15-30 godina starosti. Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se dokazi o ispunjenju uslova kao što su lična karta, indeks, potvrda škole, potvrda o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokazi. Isto lice ne može biti istovremeno zadrugar u više omladinskih i studentskih zadruga. Na početku svake kalendarske godine zadrugari podnose dokaze da ispunjavaju uslove propisane za sticanje svojstva zadrugara odnosno obnavljaju članstvo. Uz zahtev za učlanjenje podnose se fotokopije dokumenata neophodnih za učlanjavanje i to, zavisno od zanimanja: potvrda o redovnom školovanju – (učenici), indeks – (studenti). Sem toga, pri učlanjavanju (odnosno produženju članstva) se prilaže i jedna fotografija i fotokopija lične karte, ili ličnog pasoša.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je ugovor sa ograničenim trajanjem ( do 120 radnih dana na jednom poslu ), i odnosi se na poslove za koje poslodavac ne predviđa zasnivanje radnog odnosa sa radnikom , jer su to poslovi koji su po svom karakteru povremeni, sezonski, zbog povećanog obima posla i sl.

Prednosti i pogodnosti za poslodavce

Sam predmet poslovanja zadruga je obavljanje privremenih i sezonskih poslova za potrebe poslodavca, kao i poslova privremene zamene odsutnog radnika, ali se pritom ne zasniva radni odnos. Poslodavac može biti svako poslovno sposobno, domaće i strano, pravno i fizičko lice, uključujući radnje, preduzetnike i slično.

Velika pogodnost angažovanja radnika preko omladinske zadruge je ta što poslodavac odmah i po principu “hitnog servisa” dobija radnika, i to putem samo jednog telefonskog poziva. Time izbegava obimnu administraciju i postupak prijave i potražnje određenih profila radnik, kao i oglašavanje regrutacije i selekcije određenoog profila. Poslodavac je u prilici da izabere jednog kandidata između više kandidata koje mu zadruga šalje na razgovor, i u prilici je da odmah zameni radnika koji neostvaruje prosečne rezultate. Poslodavac koji sarađuje sa omladinskom zadrugom ostvaruje manje troškove jer plaća samo efektifan rad (nije u obavezi da plaća odmor,bolovanje i sl.)

Poslodavac za svakog zadrugara pojedinacno ili za određenu grupu zadrugara , ako je angažovao više ljudi, dobija UPUT- za RAD, od strane zadruge, kojim se definišu uslovi rada, vrsta posla, vreme i cena rada. Uput za rad se zakljucuje po završetku posla ili po isteku obračunskog perioda (na 15 dana ili jednom mesečno), na kome poslodavac evidentira ostvareni učinak( radne sate i bruto cenu rada) za svakog zadrugara pojedinačno, na osnovu čega zadruga izdaje račun za plaćanje i sprovodi isplatu zarade zadrugara po namirenju računa).

Najbitnije od svega je da poslodavac nema obavezu da drži radnika na poslu, ako nema dovoljan obim poslova, već može da mu zaključi uput za rad i da nastavi kada se za to steknu uslovi. Takođe poslodavac nema obavezu da organizuje posebnu službu koja bi vodila evidenciju o radu zadrugara i obračunatih zarada, poreza i slično.

(Wikipedia)

About this author