logo
Poslovi
Članstvo
Za Poslodavce
Propisi
Kontakt
Blog
Prijava

Politika privatnosti

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, obaveštavamo korisnike о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane OZ Avala (u daljem tekstu: Rukovalac).

1. KO JE RUKOVALAC PODATAKA?

Rukovalac podataka je OZ Avala, ul. Cetinjska , 11000 Beograd.

2. KOJU VRSTU PODATAKA O LIČNOSTI KORISTIMO?

Lične podatke korisnika prikupljamo prilikom registracije korisnika i prilikom prijave korisnika na oglas za posao na OZ Avala platformi koja se nalazi na internet stranici www.ozavala.co.rs (u daljem tekstu: Platforma). Lični podaci sadržani u korisničkom profilu i dostavljenoj dokumentaciji, uz prethodnu saglasnost korisnika, biće obrađivni u automatizovanoj i neautomatizovanoj podršci od strane Rukovalaca.

Rukovaoci obrađuju sledeće kategorije podataka o ličnosti koje su prikupljeni u meri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo Republike Srbije:

 • Email adresa korisnika.
 • Ime i prezime korisnika, telefon, link ka Google profilu.
 • Bilo koje druge podatke navedene u poruci za poslodavca.
 • Ime i prezime kontakt osobe, radna pozicija, email adresa i telefon kompanijskog korisnika.
 • Ako nas posetioci i korisnici kontaktiraju u nekim slučajevima sačuvaćemo zapis o toj korespondenciji.
 • Možemo prikupljati podatke o posetama korisnika našim internet stranicama uključujući (bez ograničenja) IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacijske podatke, mrežne dnevnike i ostale komunikacijske podatke, te izvore kojima korisnici pristupaju. Pomoću ovih podataka olakšavamo korisnicima korišćenje naših sistema.

3. U KOJE SVRHE KORISTIMO LIČNE PODATKE?

Rukovaoci podatke o ličnosti obrađuju u svrhu:

Pristupa korisničkom nalogu.

 • Prijave na oglas za posao u kompaniji koja radnu poziciju oglašava na Oz Avala platformi.
 • Za pružanje odgovora na zahteve ili pitanja korisnika.
 • Slanje promotivnih i marketinških materijala.
 • Kontaktiranja kompanijskih korisnika radi ponude za saradnjom.
 • Upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja.
 • Poštovanja zakona budući da se može ukazati potreba da obrađujemo lične podatke korisnika da bismo postupili u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom.
 • Rešavanja sporova i istraga neispravnog postupanja budući da se može dogoditi da vršimo obradu ličnih podataka za potrebe rešavanja sporova, žalbi ili zakonskih postupaka ili ako sumnjamo da je došlo do neispravnog postupanja koje zahteva dodatno ispitivanje.

4. KO IMA PRISTUP LIČNIM PODACIMA?

Podatke o ličnosti korisnika ne prodajemo, ne poklanjamo i ne iznajmljujemo. Vaše lične podatke možemo dostavljati sledećim licima:

Pristupa korisničkom nalogu.

 • Kompanijama za čiji ste oglas za posao zainteresovani, uz prethodno datu saglasnost za obradu ličnih podataka i to isključivo onih podataka navedenih u prijavi za posao.
 • Državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.
 • Dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovu naših uputstava.
 • Pružaocima usluga pravnog savetovanja Rukovaoca.

5. KADA SE MOŽE VRŠITI PRENOS PODATAKA?

Prilikom prijave za posao u kompaniji koja slobodno radno mesto oglašava na Oz avala platformi, dostavljeni korisnički podaci se uz prethodnu saglasnost korisnika šalju u vidu automatizovane korespodencije kompaniji oglašivaču. Rukovalac ne prenosi i ne obrađuje podatke korisnika u slučaju prijave za posao na internet strani kompanije na koju je korisnik preusmeren sa Oz Avala platforme.

Mi možemo preneti podatke o ličnosti u jurisdikcije koje ne obuhvataju mesto prebivališta korisnika, ali mi to radimo isključivo u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Kada prenosimo podatke o ličnosti u druge jurisdikcije, mi to radimo u skladu sa zahtevima važećeg zakona.

6. KOLIKO DUGO ČUVAMO LIČNE PODATKE?

Lične podatke korisnika zadržavamo ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju. Kriterijumi za određivanje vremena tokom koga čuvamo ove podatke su:

 • Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom.
 • Da bi se zaštitio legitimni interes Rukovalaca.
 • Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koje obradu i srodno skladištenje zahtevaju u određenom vremenskom period.

7. KOJE MERE PREDUZIMAMO DA ZAŠTITIMO LIČNE PODATKE?

Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo lične podatke korisnika od nenamerne ili nezakonite obrade, tako što smo obezbedili:

 • Da lični podaci korisnika budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa ili unošenja izmena.
 • Da se sačuva poverljivost ličnih podataka korisnika.
 • Čuvanje raspoloživosti ličnih podataka korisnika.
 • Dobavljači i klijenti dobijaju instrukcije o tome kako da čuvaju lične podatke korisnika.
 • Stvarno kršenje ili sumnja da je došlo do kršenja bezbednosti podataka se prijavljuje u skladu sa važećim zakonom.
 • Svi lični podaci skladište se u bazi podataka koja se nalazi na posebnom serveru za čiji pristup i rukovanje je potrebno posebno ovlašćenje.
 • Korisničke lozinke se u enkriptovanoj formi čuvaju u bazi podataka čime je zagarantovana nemogućnost zloupotrebe ličnih podataka korisnika pa čak i od strane zaposlenih kod Rukovaoca.

8. BRISANJE LIČNIH PODATAKA

Svaki korisnik platforme ima mogućnost da u bilo kom trenutku zatraži brisanje svojih ličnih podataka u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, što podrazumeva brisanje email adrese, lozinke i svih ostavljenih ličnih podataka korisnika na nivou baze podataka.

U svakom trenutku iz opravdanih razloga, Rukovalac može obrisati lične podatke korisnika uz slanje obaveštenja korisniku u elektronskom formatu da su njegovi lični podaci izbrisani iz OZ Avala baze podataka. Dodatno, ukoliko je korisnik kompanijskog naloga svojevoljno ostavio i kontakt telefon i ime i prezime kontakt osobe i ti podaci na zahtev korisnika kompanijskog naloga će biti obrisani iz baze podataka.

9. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

Korisnik može tražiti pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koje nam je prethodno dostavio. Takođe može uložiti prigovor na naše korišćenje ličnih podataka, ili kada vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povuče svoju saglasnost. Pored toga, može zahtevati da primi elektronski primerak svojih ličnih podataka za potrebe prenosa drugom društvu (prenosivost podataka).

U svakom od ovih slučajeva korisnici mogu da pošalju email na adresu office@ozavala.co.rs ako žele da iskoriste neko od svojih prava ili ukoliko imaju dodatna pitanja u vezi sa privatnošću, a koja se mogu odnositi na:

 • Pristup - korisnici imaju pravo da zahtevaju pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo i da saznaju detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koju svrhu koristimo, kao i druge informacije predviđene Zakonom.
 • Ispravka - mi preduzimamo primerene mere da obezbedimo da informacije koje o korisnicima čuvamo budu tačne i kompletne, ali korisnici mogu zatražiti da se one dopune ili isprave.
 • Brisanje - u nekim slučajevima, korisnici imaju pravo da traže da se lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se čuvaju lični podaci koje smo prikupili ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, to se mora uskladiti sa drugim činiocima. Na primer, možda nećemo moći da ispunimo vaš zahtev zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza.
 • Ograničavanje vršenja obrade - u nekim slučajevima, korisnici imaju pravo da traže da se ograniči obrada njihovih ličnih podataka, na primer, kada smatraju da su lični podaci koje čuvamo netačni ili kada misle da više nije potrebno da ih čuvamo.
 • Prenosivost podataka - u nekim slučajevima, korisnici imaju pravo da traže da izvršimo prenos ličnih podataka koji su nam dostavljeni. Podaci se mogu dostaviti samim korisnicima ili trećim licu po zahtevu korisnika.
 • Prigovor – korisnici imaju pravo da ulože prigovor na obradu koju vršimo po osnovu našeg zakonskog interesa. Osim ako za obradu podataka postoji izričit zakonski osnov, mi ćemo prestati sa obradom ličnih podataka na osnovu prigovora koji je korisnik uložio. Međutim, molimo korisnike da imaju u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.
 • Povlačenje saglasnosti - može se dogoditi da u određenim slučajevima od korisnika tražimo saglasnost za obradu ličnih podataka. U tom slučaju, korisnici imaju pravo da u bilo kom trenutku povuku svoju saglasnost.

10. KOLAČIĆI

Kolačić („cookie“) je mala datoteka koju Platforma šalje pregledaču korisnika, koji ga potom sačuva u sistemu korisnika. Kolačići mogu prikupljati podatke o ličnosti. Kolačići nam omogućavaju da vidimo ko je video koje stranice, da utvrdimo koliko često su posećene određene stranice i da utvrdimo koji su najpopularniji delovi Platforme. Kolačići nam takođe omogućavaju da poboljšamo internet stranicu i pružimo bolje i personalizovane usluge.

Kolačić će biti instaliran na uređaj korisnika kada poseti Platformu, osim ukoliko korisnik ne naznači da ne želi da se to dogodi ili ukoliko je korisnik isključio tu mogućnost u svom internet pregledaču ili u podešavanjima uređaja.

Korišćenjem Platforme korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može da pristupa Platformi, ali neke od opcije neće biti dostupne.

11. DODATNA PITANJA I NEDOUMICE

Korisnici mogu kontaktirati Rukovaoca podataka u vezi sa obradom ličnih podataka slanjem poruke na email office@ozavala.co.rs .

Druga mogućnost koju korisnici imaju je da ulože žalbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na lične podatke.

logo-footer
O namaKontaktPropisiBlog

© 2022 Oz Avala. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti